CENTROCOOP Uniunea Națională a Cooperației de Consum
Prima pagina | Evenimente | Prezentare | Structura | Activităţi | Membrii | Istoric | Legislaţie, Statutare | MASS MEDIA | Contact  
   
Societăţile cooperative
 
  Sunteti aici: Prima pagina » LEGEA Nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei » Societăţile cooperative » Constituirea societăţii cooperative

Constituirea societăţii cooperative

CAPITOLUL I
Constituirea societăţii cooperative


Art. 7. - (1) Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.
(2) Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat.
(3) Principiile cooperatiste prevăzute la alin. (1) sunt:
a) principiul asocierii voluntare şi deschise, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii voluntare care se constituie pe baza liberului consimţământ şi sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de acord să îşi asume responsabilităţile calităţii de membru cooperator, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, religie, apartenenţă politică, origine socială sau sex;
b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor şi adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în faţa membrilor cooperatori. În societăţile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare având un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale deţinute;
c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietăţii societăţii cooperative, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puţin o parte a acestei proprietăţi este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensaţie limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori alocă din profitul net al societăţii cooperative sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea societăţii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea societăţii cooperative sau sprijinirea altor activităţi aprobate de către membrii cooperatori;
d) principiul autonomiei şi independenţei societăţilor cooperative, potrivit căruia societăţile cooperative sunt organizaţii autonome bazate pe autoajutoare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi cu menţinerea autonomiei societăţilor cooperative;
e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori, conform căruia societăţile cooperative asigură educarea şi instruirea membrilor lor, reprezentanţilor aleşi, directorilor executivi sau angajaţilor, astfel încât aceştia să poată contribui efectiv la dezvoltarea societăţilor cooperative din care fac parte. Societăţile cooperative informează publicul, în mod special tineretul şi liderii de opinie, în legătură cu natura şi avantajele cooperaţiei;
f) principiul cooperării între societăţile cooperative, potrivit căruia cooperativele servesc membrii proprii şi consolidează mişcarea cooperatistă. Societăţile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, naţionale, regionale şi internaţionale;
g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia societăţile cooperative acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.
(4) Principiile statuate la alin. (3) nu au caracter normativ, fiind folosite la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art. 8. - (1) În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege.
(2) Activităţile desfăşurate de societăţile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.
Art. 9. - (1) Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.
(2) Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative.
(3) Capitalul social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale, a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100.000lei.
Art. 10. - Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67%.
Art. 11. - Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social.
Art. 12. - Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5.
Art. 13. - (1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative.
(2) Aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.
(3) Creanţele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
(4) Membrii cooperatori primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise.
Art. 14. - (1) Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut, care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv.
(2) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de către toţi membrii fondatori.
(3) Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren.
(4) Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele împuternicite de aceştia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea cooperativă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea obţinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat.
(5) În cazul în care există aporturi în natură, judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii părţilor sociale acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.
(6) Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului şi va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane. La cererea şi pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau parţiale de pe raport. (7) Nu pot fi numiţi experţi:
a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remuneraţie de la fondatori ori de la cei care au constituit aporturi în natură.
(8) După verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin prezenta lege, judecătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Societatea cooperativă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.
Art. 15. - Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiunile de corupţie, spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
Art. 16. - (1) Actul constitutiv al unei societăţi cooperative trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi:
a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică;
b) forma şi gradul societăţii cooperative;
c) denumirea societăţii cooperative, însoţită de menţiunea "societate cooperativă" şi, dacă este cazul, emblema;
d) sediul societăţii cooperative;
e) obiectul de activitate al societăţii cooperative, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
f) capitalul social subscris şi vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării;
g) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său;
h) durata societăţii cooperative;
i) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, naţionalitatea şi codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice;
j) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia cenzorilor;
k) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru cooperator;
l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori;
m) modul de convocare a adunării generale a membrilor cooperatori, atribuţiile acesteia şi condiţiile de valabilitate a hotărârilor sale;
n) sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea cooperativă, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
o) modul de înstrăinare sau transmitere a folosinţei clădirilor ori terenurilor aflate în patrimoniul societăţii cooperative;
p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii cooperative şi destinaţia activului net.
(2) Societăţile cooperative sunt obligate să desfăşoare activităţile prevăzute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Art. 17. - Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.
Art. 18. - (1) Filialele sunt societăţi cooperative cu personalitate juridică şi se înfiinţează în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor cooperative şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona.
(3) Dacă sucursala se înfiinţează într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea cooperativă fondatoare, ea se va înmatricula la acelaşi oficiu al registrului comerţului, însă distinct, ca înmatriculare independentă.
(4) Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar, indiferent de modul în care este denumit, căruia societatea cooperativă care îl înfiinţează îi atribuie statut de sucursală.
(5) Celelalte sedii secundare - agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea sedii - se menţionează numai în cadrul înregistrării societăţii cooperative la oficiul registrului comerţului din raza teritorială în care se află sediul principal.
(6) Nu se pot înfiinţa sedii secundare sub denumirea de filială.
Art. 19. - Societăţile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăţi comerciale constituite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în asociaţii familiale conform prevederilor legislaţiei privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.
Art. 20. - Prevederile art. 46-59 şi ale art. 60, 63 şi 64 din Legea nr. 31/1990, republicată, se aplică în mod corespunzător şi societăţilor cooperative
     
2007 © CENTROCOOP Uniunea Națională a Cooperației de Consum powered by netclip